Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tento souhlas platí mezi vámi, uživatelem této webové stránky, a společností ICTS Czech, vlastníkem (vlastníky) této webové stránky. Váš souhlas s tím, že budete dodržovat tyto podmínky a budete jimi vázáni, se považuje za váš učiněný při prvním použití webové stránky. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, měli byste webové stránky okamžitě přestat používat.

1. Definice a interpretace

V této smlouvě mají následující termíny následující význam:

"Obsah" 
znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakoukoli jinou formu informací, které lze uložit do počítače, který se objevuje na této webové stránce nebo tvoří její součást;

„ICTS Czech“ 
znamená ICTS Czech s.r.o, Aviatická 1048/12, 160 08 Praha 6, Česká republika

"Servis" 
znamená souhrnně jakákoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které ICTS Czech zpřístupní prostřednictvím webové stránky buď nyní nebo v budoucnu;

"Systém" 
znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou ICTS Czech zpřístupní prostřednictvím webové stránky buď nyní, nebo v budoucnu. To zahrnuje, ale není omezeno na webový e-mail, nástěnky, možnosti živého chatu a e-mailové odkazy;

"Uživatel" / "Uživatelé" 
znamená jakoukoli třetí stranu, která přistupuje na webovou stránku a není zaměstnána společností ICTS Czech a jednající v rámci svého zaměstnání; a

"Webová stránka" 
znamená webovou stránku, kterou aktuálně používáte (www.ictsczech.cz) a jakékoli subdomény této stránky pokud to není výslovně vyloučeno jejich vlastními podmínkami.

2. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah obsažený na webové stránce, pokud jej nenahráli uživatelé, včetně, nikoli však výhradně, textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videoklipů, kompilací dat, rozvržení stránky, základního kódu a softwaru, je majetkem společnosti ICTS Czech, naše přidružené společnosti nebo jiné relevantní třetí strany. Pokračováním v používání webové stránky berete na vědomí, že takový materiál je chráněn příslušnými zákony České republiky a mezinárodního duševního vlastnictví a dalšími příslušnými zákony.

Nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat nebo jakýmkoli jiným způsobem znovu používat materiál z webové stránky, pokud není na webové stránce uvedeno jinak nebo pokud k tomu nedostanete výslovné písemné povolení od společnosti ICTS Czech.

Materiál z webové stránky může být znovu použit bez písemného svolení tam, kde platí některá z výjimek uvedených v zákone o autorských právech a patentech.

3. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud není výslovně uvedeno, tyto stránky nejsou pod kontrolou ICTS Czech ani našich přidružených společností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek a zříkáme se odpovědnosti za jakékoli a všechny formy ztráty nebo poškození vyplývající z jejich používání. Zahrnutí odkazu na jinou stránku na této webové stránce neznamená žádnou podporu stránek samotných nebo těch, kteří je mají pod kontrolou.

4. Odkazy na tuto webovou stránku

Ti, kteří si přejí umístit odkaz na tuto webovou stránku na jiné stránky, tak mohou učinit pouze na domovskou stránku webu www.ictsczech.cz bez předchozího povolení. Přímé odkazy (tj. odkazy na konkrétní stránky v rámci webu) vyžadují výslovné povolení ICTS Czech. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás e-mailem na info@ictsczech.cz nebo telefonicky; Tel +420 296 663 596

5. Soukromí

Používání webových stránek se také řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou začleněny do těchto podmínek a ustanovení tímto odkazem. Chcete-li zobrazit zásady ochrany osobních údajů, klikněte na odkaz výše.

6. Vyloučení odpovědnosti

ICTS Czech neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že webové stránky budou splňovat vaše požadavky, že budou mít uspokojivou kvalitu, že budou vhodné pro konkrétní účel, že nebudou porušovat práva třetích stran, že budou kompatibilní. se všemi systémy, že bude bezpečný a že všechny poskytnuté informace budou přesné. Neručíme za žádné konkrétní výsledky z používání naší Služby.

Žádná část této webové stránky není určena k tomu, aby představovala radu a na obsah této webové stránky by se nemělo spoléhat při přijímání jakýchkoli rozhodnutí nebo přijímání jakýchkoli akcí jakéhokoli druhu.

7. Dostupnost webové stránky

Služba je poskytována „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. Nedáváme žádnou záruku, že služba bude bez závad a/nebo závad. V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytujeme žádné záruky (výslovné ani předpokládané) vhodnosti pro konkrétní účel, přesnost informací, kompatibilitu a uspokojivou kvalitu.

ICTS Czech nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli narušení nebo nedostupnost webových stránek v důsledku vnějších příčin, včetně, ale nejen, selhání zařízení ISP, selhání hostitelského zařízení, selhání komunikační sítě, výpadku napájení, přírodních událostí, válečných nebo právních činů omezení a cenzury.

8. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřebírá ICTS Czech žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu, předvídatelnou nebo jinou, včetně jakýchkoli nepřímých, následných, zvláštních nebo exemplárních škod vyplývajících z používání webové stránky nebo jakýchkoli informací na nich obsažených. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že webové stránky a jejich obsah používají na vlastní nebezpečí.

Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost ICTS Czech za smrt nebo zranění osob v důsledku jakékoli nedbalosti nebo podvodu ze strany ICTS Czech.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistilo, že tyto podmínky přísně dodržují příslušná ustanovení zákona o nekalých smluvních podmínkách. V případě, že se však některá z těchto podmínek ukáže jako nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, je tato podmínka být považovány za oddělené od těchto podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek. Tento termín platí pouze v jurisdikcích, kde je konkrétní termín nezákonný.

9. Žádné vzdání se práva

V případě, že kterákoli strana těchto podmínek neuplatní jakékoli právo nebo nápravu obsaženou v tomto dokumentu, nebude to vykládáno jako vzdání se tohoto práva nebo nápravy.

10. Předchozí obchodní podmínky

V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami a jakýmikoli jejich předchozími verzemi mají přednost ustanovení těchto Podmínek, pokud není výslovně uvedeno jinak.

11. Upozornění

Veškerá oznámení/komunikace nám budou zasílány buď poštou na naši adresu (viz výše uvedená adresa) nebo e-mailem na adresu info@ictsczech.cz. Takové oznámení bude považováno za doručené 3 dny po odeslání, pokud bude zasláno poštou první třídy, dnem odeslání, pokud bude e-mail doručen celý v pracovní den, a následující pracovní den, pokud bude e-mail odeslán o víkendu nebo státním svátku.

12. Právo a jurisdikce

Tyto smluvní podmínky a vztah mezi vámi a ICTS Czech se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky a ICTS Czech a souhlasíte s tím, že se podřídíte výhradní jurisdikci soudů České republiky.